همایش جُنگ شگفتی‌های فیزیک

همایش جُنگ شگفتی‌های فیزیک

پوستر اول همایش جُنگ شگفتی‌های فیزیک

همایش جُنگ شگفتی‌های فیزیک در تاریخ 6 آبان 92 دوشنبه ساعت 15-17 برگزار خواهد شد.

تهیه بلیط : 28-30 مهر 92 در جشنواره حرکت داخلی دانشگاه شهید بهشتی – غرفه انجمن علمی دانشجویی فیزیک

همایش جُنگ شگفتی‌های فیزیک

پوستر دوم همایش جُنگ شگفتی‌های فیزیک

پاسخ دهید